การแปล

เราแปลเอกสารทุกประเภทและมีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาไทย เราแปลทุกอย่างอาทิเช่น ประกาศนียบัตร ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร สัญญา ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบรับบุตรบุญธรรม ใบแจ้งความ โบรชัวร์ สิ่งพิมพ์และข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงาน ต่างๆทั้งในภาคราชการ ธุรกิจและส่วนบุคคล

เรายังให้บริการ ถอดความ พิสูจน์อักษร แปลคำบรรยายใต้จอ และ บริการด้านภาษาและด้านรูปแบบอื่นๆด้วย ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาหรือเสนอราคาสำหรับความต้องการเฉพาะของท่าน

เราสามารถทำตามความต้องการของท่านในด้านรูปแบบและการออกแบบและสามารถส่งมอบไฟล์ได้เกือบทุกรูปแบบ ราทำงานกับ InDesign, Word, Excel, Powerpoint, Dreamweaver, Flash, และ Photoshop

ส่งงานตามกำหนด

การส่งงานตามกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญ เราพยายามส่งมอบงานแปลภายในที่กำหนด ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งงานแปลตามกำหนดได้ ลูกค้าของเราจะได้รับการชดเชยอย่างแน่นอน

ภาษา

ภาษาไทย ภาษาสวีเดน
ภาษาสวีเดน ภาษาไทย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย